برنامه مدرسه تلویزیونی؛ شنبه ۱۵ شهریور

برنامه مدرسه تلویزیونی؛ شنبه ۱۵ شهریور
دسته‌بندی نشدهLeave a Comment on برنامه مدرسه تلویزیونی؛ شنبه ۱۵ شهریور

برنامه مدرسه تلویزیونی؛ شنبه ۱۵ شهریور

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

برنامه پخش تدریس دروس دانش آموزان از شبکه آموزش؛ در شنبه ۱۵ شهریور به شرح ذیل است.

 

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ الزامات محیط کار – مشترک شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت ٨:٣٠ تا ٩ اخلاق حرفه‌ای – مشترک شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ نوآوری و کارآفرینی – مشترک شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ درس نقشه کشی – مشترک زمینه صنعت
ساعت ٢١:١۵ تا ٢١:۴۵ درس تاریخ هنر ایران – مشترک زمینه هنر و گرافیک

ابتدایی:
ساعت ١٠:۴۵ تا١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت ١١:٣۵ تا ١٢ علوم تجربی و تفکر پایه سوم
ساعت ١٢ تا ١٢:٢۵ بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه اول:
ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ عربی پایه هفتم (درس اول)
ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ عربی پایه هشتم (درس اول)
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ عربی پایه نهم (درس اول)

متوسطه دوم:
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ زیست شناسی ١ پایه دهم رشته علوم تجریی
ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ زیست شناسی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ درس فیزیک١ پایه دهم رشته علوم تجربی
ساعت ٢٠ تا ٢٠:٢۵ درس فیزیک٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
ساعت ٢٠:٢۵ تا ٢٠:۵٠ درس فیزیک٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

شبکه ۴:
متوسطه دوم:
ساعت ٨ تا ٨:٣٠ عربی زبان قرآن١ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ٨:٣٠ تا ٩ عربی زبان قرآن٢ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ٩:٣٠ تا ١٠ زبان انگلیسی ١ پایه دهم مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ زبان انگلیسی ٢ پایه یازدهم مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ زبان انگلیسی ٣ پایه دوازدهم مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ١١ تا ١١:٣٠ زبان انگلیسی ٣ پایه دوازدهم مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ دین و زندگی ١ پایه دهم رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ دین و زندگی ٢ پایه یازدهم رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ دین و زندگی ٣ پایه دوازدهم رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top